Skip to main content

Breadcrumb

FAQs

FAQs

Q: การเช็ครับมัดจำตู้คืนต้องทำอย่างไรบ้าง?

A:

1) ลูกค้าสามารถโทร (02-092-8888 # 1) หรือส่งเมล์ ([email protected]) เข้ามาตรวจสอบเรื่องการรับมัดจำตู้คืนหลังจากคืนตู้แล้ว

2) พนักงานบริการลูกค้าจะประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการคืนมัดตู้ ภายใน 3 วัน หลังวันที่ได้รับแจ้ง

Q: ใบมัดจำตู้สินค้าหาย จะต้องทำอย่างไร?

A:

1) ใบแจ้งความตัวจริงจากสถานีตำรวจ

2) ยื่นจดหมายชี้แจงจากบริษัทฯ โดยระบุ B/L no. และ จำนวนเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับเงินมัดจำตู้คืนที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า

Q: การเก็บค่ามัดจำตู้ จะเก็บกับสินค้าประเภทใดบ้าง?

A: ทาง ONE รับค่ามัดจำตู้เป็น Cashier cheque, Insurance certificate เท่านั้น สำหรับสินค้าต่อไปนี้

1) Metal Scrap, Aluminium Scrap, Plastic Scrap, Steel Scrap, Copper Scrap, Steel Sheet, Steel Coil, Galvanized Corrugated Sheet, Stone & Granite,  

    Shredded Scrap, Bone Powder, Crushed Bone, Pig Iron, Hides, Gbbro, Hardwood Lumber, Used Plastics : 10,000 บาท/20', 20,000 บาท/40',45'

 2) Wet Salted Hides, Wet Blue Hides : 20,000 บาท/20', 40,000 บาท/40',45'

 3)  Used household, Personal Effect, Individual Consignee, Transit shipment 60,000 บาท/20'D, 100,000 บาท/40'D, 45'D, 100,000 บาท/40'RF, 200,000 บาท/40'RQ

Q: ใบเสร็จหายทำอย่างไร?

A:

1) ใบแจ้งความตัวจริงจากสถานีตำรวจ พร้อมกับจดหมายชี้แจงจากบริษัทฯ

2) นำใบเอกสารดังกล่าวมาติดต่อที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ช่อง 16

3) ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จที่รับรองสำเนาถูกต้องจากบริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กเพรส ภายใน 7 วันทำการ

Q: การแก้ไขใบเสร็จ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

A:

1) แจ้งชื่อที่อยู่ที่ต้องการแก้ไขเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พิมพ์รายละเอียดในแบบฟอร์มการขอแก้ไขใบเสร็จ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 

 https://th.one-line.com/standard-page/shipping-forms เลือก LETTER FOR CHANGE PAYEE

2) ใบเสร็จตัวจริง

3) นำเอกสารทั้งหมดมาติดต่อที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ช่อง 16

Q: ค่าล้างตู้ จะเก็บกับสินค้าประเภทใดบ้าง?

A:

1) สินทั่วไป : 225 บาท/20', 450 บาท/40', 45', 250 บาท/20' RF, 500 บาท/40' RH

2) Carbon black, Charcoal, Scrap & Waste, Used engine, Used Tractor, Used auto parts, Used machine : 1,000 บาท/20', 2,000 บาท/40', 45'

3) Frozen Fish, Squid, Garlic, Longan, Potato, Grape : 1,150 บาท/20' RF, 1,300 บาท/40' RH

4) Hides, Wet blue, Wet pig skin : 2,000 บาท/20', 4,000 บาท/40', 45'

Q: จะทราบได้อย่างไรว่าเรือเข้าที่ท่าไหน?

A : ให้ลูกค้าอ้างอิงสถานที่รับสินค้าบน Arrival Notice ในช่อง Cargo pick up location และ ใบแจ้งวันเรือเข้า (Vessel Arrival Notification)

Q: ใบเปิดตู้ใบลากตู้รับที่ไหนบ้าง?

A:

1) สถานที่รับมอบสินค้า ท่าเรือคลองเตย หรือ Bangkok Port / PAT รับเอกสารที่ Great Connect Co.,Ltd. ท่าเรือคลองเตย (ตึกกองกฎหมายเก่า ชั้น 1)  เบอร์โทร : (02) 249-3955

2) สถานที่รับมอบสินค้า Laem Chabang รับเอกสารที่ ONE Laem Chabang 

3) สถานที่รับมอบสินค้า BMT / TPT / SHT / TST / BTC / NHP / BBT / ลาดกระบัง ประตู 2 (ESCO) / ลาดกระบัง ประตู 5 (Thai Hanjin) / ลาดกระบัง ประตู 6 (NICD)  รับเอกสาร ณ สถานที่รับมอบสินค้า

Q: ทำไม Freight & Charge ของขาเข้าไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย?

A: ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 67 (2) กำหนดไว้เกี่ยวกับ การกระทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ให้เสียภาษีเนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทยเท่านั้น

ดังนั้น การรับขนขาเข้าจึงถือเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภษี

Q: ใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O) หายทำอย่างไร?

A:

1) จดหมายชี้แจงจากบริษัท 

2) ใบแจ้งความตัวจริง

3) ค่า DOF 1,300 บาท

Q: ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรับใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O) ได้อย่างไร?

A:

1) ตรวจสอบ/พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ผ่าน https://th.one-line.com/standard-page/e-service เลือก FREIGHT INFO.

2) สอบถามที่ (02) 092-8888 # 1

Q: ลูกค้าสามารถตรวจสอบวันเรือเข้าได้จากที่ไหน?

A:

1) ใบแจ้งวันเรือเข้า (Vessel Arrival Notification) ซึ่งจะส่งผ่านอีเมล

2) ตรวจสอบผ่าน https://th.one-line.com/standard-page/e-service

Q: ทราบได้อย่างไรว่าสามารถรับ D/O ได้เมื่อไหร่?

A: อ้างอิงได้จากใบแจ้งวันเรือเข้า (Vessel Arrival Notification) โดยสามารถรับได้หลังจากวันเรือเข้า

Q: เอกสารที่ใช้ในการทำ Refund คืนเงินให้กับลูกค้า มีอะไรบ้าง?

A:

1) จดหมายร้องขอเงินคืน

2) ใบเสร็จ

3) หน้าสมุดบัญชี (Book Bank)

4) กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ คืนเงินโดยโอนเข้าบัญชีบริษัทอื่นที่ไม่มีชื่อบนใบเสร็จ ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  • จดหมายของบริษัทบนใบเสร็จแสดงความจำนงให้คืนเงินให้บริษัทอื่นซึ่งเซ็นโดยกรรมการบริษัทซึ่งมีรายชื่ออยู่ในหนังสือรับรองบริษัท
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของบริษัทที่อยู่บนใบเสร็จ 
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต ของกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรอง พร้อมลงลายเซ็นรับรองสำเนา
  • ชื่อบริษัท และ ที่อยู่เต็ม ที่ถูกต้อง (ภาษาอังกฤษ), บุคคลที่ต้องติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์ และ หมายเลขแฟกซ์, E-mail

Q: กรณีสินค้าอันตรายเทียบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม สอ.01 (Import) ในระบบ DG-NET คือใคร?

A: ผู้นำเข้าหรือตัวแทนออกของเป็นผู้กรอกแบบฟอร์ม สอ.01 (Import) ในระบบ DG-NET www.dg.net.org พร้อมแนบ MSDS + Expert List (ผู้เชี่ยวชาญ)  

Q: สินค้าอันตรายแจ้งลากตู้ และเข้าที่ท่าดังต่อไปนี้ ลูกค้าต้องชำระค่า DG Charge ที่ JWD ก่อนหรือภายในวันที่เรือเข้า ทาง ONE จึงจะดำเนินการลากตู้เข้าไปที่ท่า

A: สินค้าอันตรายแจ้งลากตู้เข้า ลาดกระบัง ประตู 2 (ESCO) / ลาดกระบัง ประตู 5 (Thai Hanjin) / ลาดกระบัง ประตู 6 (NICD) / เอ็น เอช พรอสพอริตี้ (NHP) / สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล (SCT) และบางประกงเทอร์มินอล (BCT)

Q: ลูกค้าสามารถตรวจสอบเรือบาร์จได้อย่างไร?

A:

1) ท่าเรือคลองเตย (PAT) สามารถตรวจสอบผ่าน https://th.one-line.com/standard-page/e-service หรือ โทรสอบถามกับพนักงานบริการลูกค้า 

2) สหไทย (SHT) / บางกอกบาร์จเทอร์มินอล (BBT) / บางกอกโมเดิร์นเทอร์มินอล (BMT) / ไทยพรอสเพอริตี้เทอมินอล (TPT) สามารถโทรสอบถาม กับพนักงานบริการลูกค้า หรือ ทางท่านั้นๆ โดยตรง

 

Q: ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานที่คืนตู้ได้จากที่ไหน?

A:

1) บนใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O)

2) สามารถตรวจสอบผ่าน https://th.one-line.com/standard-page/e-service เลือก EMPTY RETURN PLACE INFO.

Q: ลูกค้าสามารถชำระค่าแลก D/O โดยวิธีใดบ้าง?

A:

1) เงินสด (ไม่เกิน 1,500 บาท สำหรับ Office ONE BKK และ ไม่เกิน 1,000 บาท สำหรับ Office ONE LCB)

2) เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค